เข้าระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ !

แจ้งปรับปรุงพัฒนาระบบเอกสารเพิ่มเติม

แจ้งเรื่องการปฏิบัติราชการแทน

แจ้งเรื่องการส่งเอกสารให้หัวหน้าส่วนงาน

แจ้งเรื่องการคีย์เลขที่เอกสารเก็บในระบบ